GEDEELTELIJK HERROEPEN VERKEERSBESLUIT

Aanvraag voor verkeersbesluit

19311129640 / 1299868     Datum: 6 maart 2024 Onderwerp: Verkeersbesluit d.d. 8 juni 2023 kenmerk: 1129640, Gemeenteblad 2023 nr. 267176   Herroepen verkeersbesluit d.d. 8 juni 2023, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Nijverheidsweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk.   Weigeringsbesluit voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Nijverheidsweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk.   Bekrachtiging van het verkeersbesluit d.d. 8 juni 2023, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Industrieweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk.   Gelet op: •Artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of een verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. •Artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WVW 1994, dat verkeersbesluiten op alle wegen worden genomen door burgemeester en wethouders, behalve op wegen die onder het beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap. •Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW), dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens opgenomen in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit. •Artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van het regionaal politiekorps Krimpenerwaard of de korpschef van het Korps landelijke politiediensten of de commandant van de Koninklijke marechaussee.   Overwegende: •dat bij verkeersbesluit van 8 juni 2023 inzake het invoeren van een parkeerverbod zone over de gehele lengte van de Nijverheidsweg en Industrieweg, inclusief zijstraten, te Stolwijk. •dat gegrond bezwaar is gemaakt tegen het verkeersbesluit d.d. 8 juni 2023, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Nijverheidsweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk. •Het verkeersbesluit d.d. 8 juni 2023, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Nijverheidsweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk, in strijd is genomen met het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen welke van toepassing is binnen de gehele Krimpenerwaard.   Besluit Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: •het verkeersbesluit van 8 juni 2023 met kenmerk: 1129640, Gemeenteblad 2023 nr. 267176, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Nijverheidsweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk te herroeppen; •het verkeersbesluit van 8 juni 2023 met kenmerk: 1129640, Gemeenteblad 2023 nr. 267176, voor zover dat betreft het invoeren van een parkeerverbod zone voor de gehele lengte van de Industrieweg, inclusief de zijstraten, te Stolwijk te bekrachtigen.   Stolwijk, 6 maart 2024 namens burgemeester en wethouders Krimpenerwaard     E. Molenaar Teammanager advies openbare ruimte   *dit besluit is digitaal akkoord bevonden en derhalve niet ondertekend*       Afschrift Een kopie van dit besluit is verzonden naar •de afdeling Beheer Openbare Ruimte.     Beroep   Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed beroepsschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit heeft verzonden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht).   U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.   Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht). Van de indiener van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.   Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Stolwijk. Bekijk alle Bekendmakingen Stolwijk in .

https://stolwijkkrant.nl/bekendmakingen-stolwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Stolwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Stolwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Stolwijk.

Gerelateerde berichten