GEMEENTEBLADRectificatie kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning, Koolwijkseweg 6/6a in Stolwijk

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Eerdere terinzageleggingDe ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben al eerder, namelijk in de periode van 17 november 2023 voor een periode van zes weken (tot en met 28 december 2023), ter inzage gelegen op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk, alsook digitaal. Per abuis heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen niet ter inzage gelegen en is in de kennisgeving niet aangegeven dat ook zienswijzen kenbaar konden worden gemaakt tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Met deze nieuwe kennisgeving en terinzagelegging wordt dit gebrek hersteld. Nieuwe terinzageleggingBurgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te verlenen voor het transitieplan van melkgeitenbedrijf MooiMekkerland VOF op de locatie, Koolwijkseweg 6/6a in Stolwijk. In dat kader heeft de gemeenteraad besloten tot het afgeven van de daarvoor benodigde ontwerp verklaring van geen bedenkingen.InzageDe ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen voor een ieder met ingang van 9 februari 2024 voor een periode van zes weken (tot en met 21 maart 2024) ter inzage op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer K. Brandwijk van team Vergunningen, toezicht en handhaving (via telefoonnummer 14 0182). De stukken zijn ook op elektronische wijze te raadplegen via: https://www.officielebekendmakingen.nl/. Verder is het plan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.ProcedureGedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (een gemotiveerde reactie) over de ontwerp omgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met team Vergunningen, toezicht en handhaving. Informatie kan worden verkregen van de heer K. Brandwijk, tel. 14 0182, email k.brandwijk@krimpenerwaard.nl. Het is niet mogelijk telefonisch of per email een zienswijze kenbaar te maken.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Stolwijk. Bekijk alle Bekendmakingen Stolwijk in StolwijkStolwijk.

https://stolwijkkrant.nl/bekendmakingen-stolwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Stolwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Stolwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Stolwijk.

Gerelateerde berichten