GEMEENTEBLADWijzigingsplan Bovenkerkseweg 80 Stolwijk

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Bovenkerkseweg 80 Stolwijk met ingang van woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Ligging en beschrijving planMet het wijzigingsplan wordt de bestaande boerderij voorzien van de aanduiding karakteristiek en hiermee de mogelijkheid geboden om deze te splitsen in twee woningen. Het ontwerp van het wijzigingsplan heeft vanaf 25 oktober 2023 gedurende zes werken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ter inzageVan woensdag 7 februari tot en met 19 maart 2024 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Het inzien kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 14 0182.  Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPW2310BG046-VA01 BeroepBinnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor belanghebbenden. Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Stolwijk. Bekijk alle Bekendmakingen Stolwijk in .

https://stolwijkkrant.nl/bekendmakingen-stolwijk/

Deel dit bericht:

Redactie Stolwijkkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Stolwijkkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Stolwijk.

Gerelateerde berichten